Algemene voorwaarden

Als je iets koopt bij De Groene Vrouw, ga je een overeenkomst aan. Om gedoe te voorkomen (en omdat het wettelijk zo moet) is het handig als je op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden. Lees ook alles over onze privacy- en cookiepolicy (als je akkoord gaat met de algemene voorwaarden, doe je dat ook met de privacy- en cookiepolicy).

Dit zijn onze algemene voorwaarden:

E-books & Cursussen

 • Wat zijn downloadproducten?
  Downloadproducten of downloadables zijn digitale producten zoals e-books, printbare posters en lesmateriaal voor e-cursussen. Je kunt ze aanschaffen in de webwinkel.
 • Hoe werken downloadables?
  Je kunt de downloadproducten aanschaffen in de webwinkel. Na betaling kun je de producten direct downloaden. Belangrijk: sla het product goed op op je eigen computer! De e-books en ander geschreven materiaal hebben de vorm van een PDF. Hiervoor heb je Adobe reader of een andere pdf-reader nodig. Deze zijn gratis te downloaden van internet.
 • Hoe werken de e-cursussen?
  Je meldt je aan voor de e-cursus door de deze aan te schaffen via de webwinkel. De cursussen duren een aantal weken. Er wordt iedere week een nieuwe les aangeboden die je in de beveiligde internetomgeving kunt bekijken. Als de nieuwe les online staat krijg je een mailtje. Je houdt altijd toegang tot de lesstof in de beveiligde omgeving. Dus raak je een les kwijt, dan kun je hem altijd opnieuw bekijken en downloaden.
 • Kan ik online cursussen en downloadproducten ruilen of terugsturen?
  Nee. Omdat het niet om een fysiek product gaat, kun je downloadproducten niet terugsturen of omruilen. Het is namelijk niet na te gaan of je het product echt van je computer hebt gehaald of dat je toch nog een kopie hebt bewaard. Voor de cursussen geld wel een geld-terug-periode waarbinnen je de je geld terug kunt vragen. De toegang tot de cursus wordt dan ontzegd. Bij iedere cursus wordt aangegeven tot wanneer de geld-terug-periode loopt.
 • Ik heb een e-book aangeschaft maar eigenlijk wist ik alles al. Kan ik mijn geld terugkrijgen?
  Voor sommige downloadproducten geldt inderdaad een money-back-guarantee. Dat wil zeggen dat je het hele bedrag of een deel daarvan kunt terugkrijgen als je niet tevreden bent over het product of als je het gevoel hebt dat je niet veel geleerd hebt. De voorwaarden vind je bij het product. Ik wil je wel vragen hier oprecht mee om te gaan. Het is makkelijk om je geld terug te vragen, maar doe dat alleen als je inderdaad vindt dat je niets aan het product hebt gehad. Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een deel van het bedrag te betalen en een ander deel terug te vragen, omdat er altijd wel íets te leren valt in een e-book.
 • Ik heb een e-book bij jullie gekocht. Mijn vriendin wil het ook graag lezen. Mag ik het kopiëren en naar haar sturen?
  Nee. Het kopiëren en doorgeven van e-books is gemakkelijk, maar verboden. We kunnen vast niet voorkomen dat het af en toe toch gebeurt. We kunnen je wél aanspreken op je eigen verantwoordelijkheid.Het schrijven van de e-books en cursussen kost veel tijd en energie. Als ze vaak gedeeld worden zonder dat ervoor betaald wordt, moeten we op een andere manier onze boterham verdienen. Dat betekent dat er minder tijd overblijft voor het schrijven en dat er dus minder e-books en cursussen zullen komen.Dus vind je de informatie interessant en wil je later nog meer kunnen lezen, laat je vriendin dan een eigen exemplaar aanschaffen. Geef toe… zo duur zijn ze niet 
 • Ik heb een e-book gelezen en vond het superinteressant! Je legt het precies uit zoals ik het bedoel. Ik wil dat iedereen dit weet. Mag ik de informatie delen?
  Niets houdt je tegen om je nieuw opgedane kennis te vertellen tegen anderen. Graag zelfs! Hoe meer kennis, hoe beter. Ik vind het natuurlijk extra leuk als je ook even roept waar je dit geleerd hebt. Maar: het is niet toegestaan om zinnen of hele stukken tekst te kopiëren en die te delen. De teksten vallen onder copyright en ze zonder toestemming kopiëren en delen is een schending van het auteursrecht. Vind ik niet fijn.Wil je heel graag (delen van) de tekst gebruiken om anderen te informeren, neem dan even contact op. Afhankelijk van de tekst en het doel mag het misschien, bijvoorbeeld met vermelding van de bron of tegen betaling. Dit geldt overigens ook voor de content op het openbaar toegankelijke blog en in de webwinkel.

 

Praktijk & Consulten

 • Ik had een consult geboekt maar ik kon niet. Wat nu?
  Als je onverhoopt niet naar een afspraak kunt komen, kun je (liefst zo ver mogelijk van tevoren) contact opnemen. We maken dan een nieuwe afspraak. Afspraken kunnen tot maximaal 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij een afzegging korter van tevoren of een ‘no-show’ wordt de consultprijs in rekening gebracht. Bij no show is er geen recht op restitutie van reeds betaalde consulten.
 • Ik ben niet tevreden met het resultaat van de consulten. Kan ik mijn geld terugkrijgen?
  Soms. Besluit je voortijdig te stoppen met de consulten, dan betaal je alleen voor de tijd die je hebt verbruikt (voor de consulten en uitwerkingen). Heb je alle consulten binnen een pakket gevolgd, dan hebben wij alle aan jou beloofde tijd voldaan en krijg je het aanschafbedrag niet terug. Natuurlijk doen we er alles aan om je zoveel mogelijk meerwaarde te bieden binnen een consultreeks of pakket. Wij zijn ervan overtuigd dat we ons vak verstaan en dat je altijd iets hebt aan de informatie die geboden wordt. Als je ergens ontevreden over bent, dan proberen we dat altijd in redelijkheid op te lossen. Maar de tijd die we geïnvesteerd hebben krijgen we niet terug, en dus krijg jij na het afnemen van die tijd ook geen geld terug.
 • Hoe werken de consulten?
  De Groene Vrouw werkt veel met pakketten. Een pakket bestaat uit een aantal consulten en onderzoeken. Redden we het niet met de consulten die binnen het gekozen pakket vallen, dan kun je gebruik maken van de vervolgconsulten tegen gereduceerd tarief. Ons streven is altijd om met zo min mogelijk consulten het gewenste doel te bereiken.Tijdens het eerste consult (de anamnese) bespreken we je ingevulde anamneseformulier en krijg je veel informatie over je gezondheid en voedingspatroon. Het is handig om pen en papier mee te nemen zodat je aantekeningen kunt maken.Borstafhankelijke baby’s zijn van harte welkom bij het consult. Oudere kindjes vragen op een andere manier aandacht, waardoor we sneller afgeleid raken van de informatie die je krijgt. Het is aan te raden om oudere kindjes niet mee te nemen naar het consult of om een oppas mee te brengen die hen bezig kan houden terwijl ik je de informatie geef die je nodig hebt.We streven ernaar de consulten binnen twee weken uit te werken en per mail naar je te versturen. In sommige perioden lukt dat in verband met grote drukte niet. We vragen hiervoor je begrip.
 • Hoe werkt de communicatie tijdens de behandeling?
  Jij zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan je therapeut worden medegedeeld. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de behandeling en het opnemen van contact hierover. De Groene Vrouw neemt geen contact op wanneer een nieuwe fase van de behandeling ingaat, en houdt het tijdsverloop van je behandeling niet bij voor de cliënt.Tijdens een behandeltraject heb je recht op het stellen van vragen tijdens 1 vraagmoment per consult / uitwerking. Verzamel dan ook al je vragen in 1 mailtje of spaar ze op voor 1 telefoongesprek met je therapeut. Een therapeut kan ervoor kiezen om je vaker dan 1x per consult/uitwerking te begeleiden. Het kan ook zijn dat hier kosten voor in rekening worden gebracht; deze worden altijd van tevoren aan je gecommuniceerd.
 • Wanneer moet ik de samples insturen?
  Bij het akkoord gaan met (ontlasting)onderzoeken, moeten de samples binnen een maand na het toesturen van het testmateriaal worden ingeleverd. Zo niet, dan vervalt de aanvraag. Vanwege de veranderende lichamelijke situatie, kunnen onderzoeken dan alleen nog plaatsvinden in combinatie met een nieuw (vervolg)consult. Bij reeds betaalde ontlastingonderzoeken wordt geen restitutie verleend.
 • Wanneer vinden de consulten plaats?
  Bij het afnemen van een Darmflorapakket, stemmen we de consulten af op jouw voortgang. Het eerste consult vindt 3-6 weken na het insturen van jouw onderzoeksmateriaal plaats. Het tweede consult vindt plaats na je behandeling en het afnemen van de hertesten, maar maximaal binnen 6 maanden na het eerste consult. Het derde consult (Extra Care-pakket) vindt plaats binnen maximaal 9 maanden na het eerste consult. Je therapeut herinnert je eenmalig aan het inplannen van afspraken voor (vervolg)consulten. Reageer je hier niet op of maak je hier geen gebruik van binnen de gestelde periode, dan vervalt je pakket. Er wordt in dit geval geen restitutie verleend van de nog openstaande consulten en andere diensten. Mochten er na afloop van het pakket meer consulten nodig zijn, dan overlegt de therapeut dit met je en maken jullie gezamenlijk een plan voor het vervolg van je behandeling.
 • Hoe kom ik aan de supplementen?
  Tijdens het consult worden in veel gevallen supplementen voorgeschreven. Als extra service zijn deze te koop in de webwinkel of te bestellen via De Groene Vrouw. Je bent nooit verplicht supplementen via ons aan te schaffen! Wil je dat wel, dan wordt voor supplementen die niet in het vaste assortiment zitten, een persoonlijk product aangemaakt; je ontvangt hiervoor een link.Wij kunnen geen adviezen geven over andere merken supplementen dan die we zelf voorschrijven, omdat ik geen ervaring heb met de dosering en vorm.
 • Hoe zit het met de kosten en betaling van de consulten?
  De actuele kosten van de verschillende consulten, vervolgconsulten en pakketten zijn te vinden op de website onder ‘Consulten’. De prijzen van losse consulten en consultpakketten zijn exclusief de kosten voor supplementen. In een aantal gevallen zal ervoor gekozen worden om bij (buiten het pakket vallend) kort overleg over de behandeling, geen kosten te berekenen. Bij het voortijdig stopzetten van de behandeling worden deze reeds gemaakte kosten en uren doorberekend en als eindafrekening gepresenteerd.
 • Uiteraard zullen De Groene Vrouw en haar partners, voortaan te noemen De Groene Vrouw, de behandeling(en) naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op De Groene Vrouw rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Aansprakelijkheid

 • De Groene Vrouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Groene Vrouw is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De Groene Vrouw is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 • Indien De Groene Vrouw aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Groene Vrouw beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 • De Groene Vrouw is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De Groene Vrouw is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. De Groene Vrouw zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen en adviezen.
 • De in hierboven opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Groene Vrouw.

Privacy

 • De Groene Vrouw zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover De Groene Vrouw daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Klachten

 • Klachten over een therapeute van De Groene Vrouw, dienen eerst aanhangig te worden gemaakt bij de betreffende therapeute of bij het management van De Groene Vrouw (via info@groenevrouw.nl). Therapeute en management zullen dan in alle redelijkheid de klacht(en) proberen op te lossen.
 • Wordt er geen oplossing gevonden, dan kan een klacht ingediend worden bij de klachtencommissie van de betreffende therapeute, te weten respectievelijk:
  • Nienke Gottenbos is aangesloten via de beroepsvereniging CAT (therapeut level IV)  aangesloten bij de GAT WKKGZ geschilleninstantie en het Tuchtcollege van de RBCZ/TCZ; klachten kunnen aanhangig worden gemaakt via de hier genoemde procedure.
  • Reineke Koldewijn-Erdbrink is via de beroepsvereniging CAT (therapeut level V) aangesloten bij de GAT WKKGZ geschilleninstantie en het Tuchtcollege van de RBCZ/TCZ; klachten kunnen aanhangig worden gemaakt via de hier genoemde procedure.
GAT_schild_2019_internet
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Copyright © 2019 | De Groene vrouw - Eigenwijs in Darmflora, Voeding & Gezondheid | Disclaimer | Privacy & Cookie policy